Czy pobyt w hospicjum jest odpłatny?

Jeśli chory przebywa w hospicjum dysponującym kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), jego pobyt jest bezpłatny. Koszty leczenia pokrywają środki przekazane przez NFZ oraz zdobyte przez placówkę podczas akcji charytatywnych i od sponsorów.

PAMIĘTAJ!
Pacjent w hospicjum stacjonarnym nie ponosi żadnych opłat za świadczenia zdrowotne udzielane w opiece paliatywnej. Chory objęty opieką hospicjum domowego ponosi odpłatność za leki i środki pomocnicze.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Potrzebne będą następujące dokumenty:

 1. Dokument potwierdzający, że leczenie przyczynowe choroby podstawowej zostało zakończone.
 2. Skierowanie do hospicjum od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza prowadzącego w jednostce służby zdrowia, w której obecnie przebywa chory.
 3. Oświadczenie, w którym chory lub (w przypadku niezdolności chorego do wyrażania swojej woli) opiekun prawny bądź inna osoba sprawująca opiekę nad chorym wyraża zgodę na przebywanie pod opieką hospicjum.

Niekiedy, w uzasadnionych przypadkach, pacjenta może zgłosić:

 • on sam;
 • inny pracownik opieki zdrowotnej;
 • rodzina chorego;
 • inne osoby.

Kto jest kim w hospicjum?

Zespół opieki paliatywno-hospicyjnej składa się z osób, których celem jest zapewnienie choremu maksymalnego możliwego komfortu, również w sferze duchowej.

W hospicjum pracują osoby różnych profesji, praca każdej z nich jest niezwykle istotna, by możliwa była sprawna opieka nad chorym. Wśród członków zespołu opieki paliatywno-hospicyjnej są:

 • lekarz – najczęściej specjalista medycyny paliatywnej, decyduje o wdrożeniu i zmianach w stosowanym leczeniu objawowym, skierowaniu chorego na rehabilitację czy – jeśli to konieczne – do placówki szpitalnej na dodatkowe leczenie paliatywne (np. naświetlania, których celem ma być ograniczenie dolegliwości bólowych);
 • pielęgniarki – zajmują się realizacją zaleconego przez lekarza planu terapii, koordynują opiekę fizyczną, monitorują stan chorego, by sprawnie zareagować w chwili wystąpienia niepokojących objawów, dbają o dostarczenie choremu leków, wyposażenia medycznego. Udzielają choremu i jego rodzinie wsparcia i informacji na temat opieki;
 • psycholog – zajmuje się bieżącym wsparciem chorych. Stale współpracuje z rodzinami potrzebującymi pomocy psychologicznej; niekiedy prowadzi też grupy wsparcia dla osób osieroconych, przeżywających żałobę;
 • rehabilitant – w miarę potrzeb i możliwości chorego przeprowadza gimnastykę ruchową i oddechową oraz masaże, które oprócz wpływu przeciwbólowego mają przede wszystkim podnieść jakość życia chorego;
 • farmaceuta – czuwa nad dystrybucją leków w hospicyjnej aptece;
 • pracownik socjalny – udziela potrzebnego w danym momencie wsparcia w kwestiach socjalnych, np. informuje chorego i jego rodzinę o możliwych do uzyskania świadczeniach, pomaga w przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów rentowych, stworzeniu wniosku o podwyższenie stopnia inwalidztwa z racji postępującej choroby czy też o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, pracownik socjalny pomoże również w napisaniu pism, podań, odwołań od decyzji różnych instytucji;
 • wolontariusze – są to osoby nieodpłatnie dzielące się swoim czasem. Jest to cenna pomoc dla pracowników, chorych i ich rodzin. Warto korzystać z ich wsparcia. O wolontariacie więcej tutaj;
 • duchowny – jeśli jesteś osobą wierzącą, możesz skorzystać ze wsparcia duchowego.