ciasteczka Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies (ciasteczka). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki
Akceptuję

Regulamin serwisu

 

wersja z dnia 18 grudnia 2020 r.

 

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. Przed zarejestrowaniem każdy powinien zapoznać się z jego aktualnym brzmieniem.

 

Informacje ogólne

 

    1.    Serwis jest prowadzony przez Usługodawcę: Fundację Hospicyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Daniela Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk, wpisaną do „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000201002, NIP 9570881002, Regon 193032941 – organizację pozarządową działającą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego, będącą podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.), wpisaną do „Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą”, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem Księgi Rejestrowej 000000183821, której cele statutowe realizowane są poprzez prowadzenie i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi, wsparcie dla rodzin i bliskich tych osób oraz działanie w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju wolontariatu i edukacji społecznej.

 

    2.    Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: biuro@fundacjahospicyjna.pl.

 

Definicje

 

    1.    Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), dostępnym na stronie www.opiekunrodzinny.pl.

 

    2.    Serwis – dostępny jest pod adresem: www.opiekunrodzinny.pl

 

    3.    Certyfikat – dokument potwierdzający ukończenie kursu.

 

    4.    Usługodawca – podmiot określony w punkcie I ust. 1 powyżej, świadczy Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, ponosząc odpowiedzialność wobec Użytkowników w tym zakresie.

 

    5.    Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

    6,    Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskując unikalny login i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu.

 

    7.    Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

 

    8.    Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług.

 

    9.    Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.

 

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 

    1.    W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług: zapoznawać się z wybranymi Materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez stronę Serwisu. 

 

Zasady korzystania z Serwisu i czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy

 

    1.    Użytkownicy mają możliwość:

 

        a)    Utworzenie konta w Serwisie następuje za pośrednictwem strony www.opiekunrodzinny.pl poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się” i wypełnienie formularza rejestracyjnego.

        b)    Po utworzeniu konta w Serwisie Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany adres e-mail.

        c)    Wiadomość powitalna będzie zawierała odnośnik, w który należy kliknąć lub skopiować go w pole adresu przeglądarki. Odnośnik przeniesie Użytkownika do strony www.opiekunrodzinny.pl, gdzie Użytkownik będzie mógł zalogować się do Serwisu poprzez kliknięcie w przycisk „Zaloguj się” na górze strony i wpisanie nazwy Użytkownika i hasła.

        d)    Utworzone konto pozwala na logowanie się do Serwisu.

        e)    Na podany w trakcie tworzenia konta adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu. Wprowadzenie adresu e-mail jest wymagane celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem stron serwisu. Adres nie jest udostępniany publicznie.

 

Warunki świadczenia usług

 

Czas trwania Umowy i obowiązki Usługodawcy

 

    1.    Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, a pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

    2.    Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.

 

    3.    Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.

 

Zasady korzystania z Serwisu

 

    1.    Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

 

    2.    Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.

 

    3.    Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań, takich jak: kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie, korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do Serwisu innym Użytkownikom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.

 

    4.     Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w Internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców, jest zabronione.

 

    5.    W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawnienie poniesionej w związku z tym szkody.

 

    6.    Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

    7.    Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 

    1.    Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

        a)    zastosowanie wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer, obsługującej CSS i Java Script,

        b)    dostęp do Internetu,

        c)    włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up) – zalecane,

        d)    system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

 

    2.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

    3.    Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.

 

    4.    W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wyżej wymienionych przerwach technicznych i czasie ich trwania za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany podczas tworzenia konta lub informacji opublikowanej w Serwisie.

Nasi partnerzy

slide
slide
slide
slide
newsletter

Bądź na bieżąco

Zapisz się dzisiaj do newslettera by uzyskać jak najszybszy dostęp do nowości, aktualności i ofert, które mogą Cię zainteresować.

paper plane
paper plane