Prawa

Prawa wolontariusza wynikają z Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Należą do nich:

 • prawo wolontariusza do uzyskania informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz prawo do dostępu do tych informacji;
 • prawo wolontariusza do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 • prawo wolontariusza do odpowiednich środków ochrony indywidualnej;
 • prawo wolontariusza do bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania świadczeń;
 • prawo wolontariusza do odbywania podróży służbowych na koszt korzystającego (hospicjum) oraz do zwolnienia korzystającego z tego obowiązku;
 • prawo wolontariusza do zaopatrzenia z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń albo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w zależności od okresu, na który zostało zawarte porozumienie z wolontariuszem);
 • prawo wolontariusza do otrzymania zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, które określa co najmniej zakres świadczeń wolontariusza;
 • prawo wolontariusza do potwierdzenia na piśmie treści porozumienia.

Obowiązki

Obowiązki wolontariusza nie zostały w sposób bezpośredni i jednoznaczny określone w przepisach prawa. Mogą one wynikać z różnych aktów prawnych i są związane z czynnościami, które wolontariusz wykonuje na rzecz korzystającego (hospicjum). Każda placówka może również ustalić obowiązki wolontariusza w treści porozumienia lub w ustalonym przez siebie regulaminie.

Porozumienie zawarte pomiędzy wolontariuszem i hospicjum, na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowi zobowiązanie do realizacji przez wolontariusza zawartych w nim wzajemnych uzgodnień dotyczących m.in. zakresu zadań i czasu ich realizacji.

Jeśli wolontariusz w hospicjum uczestniczy w opiece nad pacjentami, to źródłem jego obowiązków będzie ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przewiduje ona zwłaszcza:

 • obowiązek wolontariusza poszanowania intymności i godności pacjenta;
 • obowiązek wolontariusza poszanowania prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności;
 • obowiązek wolontariusza zachowania w tajemnicy informacji związanych z chorym, a uzyskanych w związku z wykonywaniem świadczeń;
 • obowiązek wolontariusza uwzględnienia zgody lub sprzeciwu pacjenta na udział wolontariusza w opiece nad nim lub na wykonywanie poszczególnych czynności;
 • obowiązek wolontariusza przestrzegania pozostałych praw pacjenta.