Problem niepełnosprawności obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania człowieka ujmowanego holistycznie i dotyka wielu obszarów występujących podczas całego życia:

 • dostępu do informacji i kultury,
 • usług rekompensujących ograniczenia funkcjonalne i umożliwiających maksymalną niezależność życiową w środowisku,
 • specjalnej oraz wczesnego psychopedagogicznego wspomagania rozwoju,
 • zdrowotnej wraz z rehabilitacją leczniczą,
 • społecznej,
 • społecznego,
 • chronionego.

Karta osób niepełnosprawnych

Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących osób niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. To ogólny akt, który nie jest źródłem prawa i nie gwarantuje konkretnych uprawnień, można jednak powoływać się na niego jako oficjalny akt uchwalony przez Sejm RP. Podkreśla prawa osób niepełnosprawnych do życia w świecie pozbawionym przejawów dyskryminacji, w warunkach przyjaznych i dostosowanych do ograniczeń, jakie niesie niepełnosprawność.

Pełna treść Karty:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych/Karta%20Praw%20Osob%20Niepelnosprawnych.pdf

Orzeczenie o niepełnosprawności

Otrzymane orzeczenie o niepełnosprawności pozwala korzystać z różnych form pomocy oraz uprawnień. Należą do nich:

 • usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki. Więcej informacji: www.gov.pl/web/rodzina/formy-udzielanej-pomocy
 • możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, edukacji dostosowanej do możliwości intelektualnych i ruchowych. Więcej informacji: www.men.gov.pl
 • ulgi podatkowe, komunikacyjne, zwolnienie z opłat radiowo-telewizyjnych itp. Więcej informacji: www.pit.infor.pl
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy), środki pomocnicze (np. przedmioty higieny osobistej) oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Więcej informacji: http://nfz.gov.pl
 • uprawnienia do zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością). Więcej informacji: www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-opiekuncze

Orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia fizyczne, psychiczne, jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Postępowanie orzecznicze realizują: powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16. roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że: ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną; przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy oraz wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16. roku życia. Więcej o możliwościach i procedurach związanych z otrzymaniem orzeczenia o niepełnosprawności: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym i uprawnia do parkowania w miejscach wyznaczonych dla samochodów osób niepełnosprawnych (tzw. kopertach). Więcej informacji o procedurze uzyskiwania karty parkingowej i uprawnieniach z tego wynikających:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa