Dzieciom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom przysługuje wsparcie ze strony instytucji pomocy społecznej. Udzielają go:

  • ośrodki wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, ośrodki opiekuńcze);
  • domy pomocy społecznej (DPS);
  • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR);
  • regionalne ośrodki polityki społecznej (ROPS);
  • ośrodki pomocy społecznej (OPS);
  • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego;
  • ośrodki interwencji kryzysowej.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/instytucje-pomocy-spolecznej

Różnorodne wsparcie można też uzyskać w ramach programu „Za życiem”. Więcej informacji o kryteriach i szczegółach programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem