Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powinno również zawierać wskazania do szeroko pojętej rehabilitacji. Mają one pomóc w ukierunkowaniu działań osoby niepełnosprawnej lub jej opiekunów. Zgodnie z ustawą wskazania te powinny dotyczyć między innymi:

  • stałego codziennego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • stałej lub długotrwałej opieki bądź pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
  • zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (w celu określenia normatywnego metrażu w trakcie ubiegania się o dodatek mieszkaniowy).

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Program pomocowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Według ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań: organizacyjnych, leczniczych, technicznych, psychologicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Pomoc udzielana ze środków PFRON przez PCPR/MOPS polega na:

  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • dofinansowaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  • dofinansowaniu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  • organizowaniu warsztatów terapii zajęciowej.

Więcej informacji o możliwościach uzyskania wsparcia ze strony PFRON: http://www.pfron.org.pl/